Startup & Venture Capital

Legal Asset Management

Prawo spółek i przedsiębiortsw

Poczynając od planu biznesowego, po zakładanie spółki / przedsiębiorstwa i do zatrudniania pracowników oraz zawierania umów z partnerami biznesowymi oferujemy doradztwo obejmujące całe spektrum spraw handlowych i gospodarczych, którym muszą sprostać powstające przedsiębiorstwa z branży technologicznej:

 

dalej >>
 • wybór i struktura odpowiedniej formy działalności gospodarczej, włącznie ze sporządzeniem dokumentów potrzebnych do założenia spółki i rozpoczęciem działalności, a także zdobyciem potrzebnych licencji,
 • kontynuacyjne wspieranie przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, jak np. przeprowadzenie zgromadzeń zarządu, wymiana zarządu lub też zbycie udziałów,
 • sporządzanie umów handlowych, umów o korzystaniu z licencji, umów sprzedaży, etc.,
 • doradztwo i sporządzanie umów o zatrudnienie, szczególnie regulacji dotyczących ścisłego obowiązku zachowania tajemnicy i zakazu konkurencji,
 • sporządzanie i negocjacje umów o wynajem, a także doradztwo i przedstawicielstwo w zakresie prawa nieruchomości,
 • przedstawicielstwo w spornych sprawach procesowych i poza procesowych.
Finanzierung

Finansowanie

Oferujemy doradztwo dla funduszy kapitałowych i nowo uruchamianych przedsiębiorstw tzw. startups opierających się na venture capital w związku z ich działalnością inwestycyjną i procesem zdobywania funduszy. Akwizycja i organizacja wystarczającego kapitału jest podstawą dla wprowadzenia w życie innowacji. Dalsze rundy finansowania udostępniają środki, by pomysł innowacyjny stał się długotrwałym sukcesem. Nasz serwis dotyczący kwestii finansowania dotyczy:

 

dalej >>
 • doradztwa, organizacji, negocjacji odnośnie wkładów zakładowych,
 • przedstawicielstwo i doradztwo w toku dalszych rund finansowania odnośnie venture capital, private equity, zaciągania długów oraz innych modeli finansowania,
 • poszukiwanie i wspieranie w zdobywaniu środków publicznych dla startup w formie dopłat finansowych, pożyczek nisko oprocentowanych lub pomocy w drodze świadczeń rzeczowych,
 • przedstawicielstwo w toku akwizycji zleceń publicznych i strategicznych partnerstw.
Transaktionen

IT/IP

Dla nowo uruchamianych przedsiębiorstw tzw. startups nowe technologie i innowacyjne pomysły mają ogromne znaczenie. Umiejętne zabezpieczenie, ochrona, użytkowanie i obrót prawami własności intelektualnej, jak i przestrzeganie przepisów regulujących internetową działalność gospodarczą jest decydującą kwestią dla osiągnięcia sukcesu danego przedsięwzięcia. Nasze doradztwo prawne w zakresie IT/IP obejmuje oprócz innych zagadnień, które są zazwyczaj tematem pytań naszych klientów z branży technologicznej, następujące dziedziny:

 

dalej >>
 • doradztwo dotyczące dostępności i zabezpieczania praw do nazwy handlowej, marki i domen internetowych, włącznie z zarządzaniem portfelem IP, sprawdzenie już istniejących uprawnień oraz licencjonowanie tych praw,
 • doradztwo i sporządzanie warunków użytkowania stron internetowych, Apps, i innych usług cyfrowych,
 • doradztwo dotyczące praw autorskich, szczególnie zbadanie zakresu przysługujących uprawnień, licencjonowanie i ich przelew, a także prowadzenie spraw sądowych i egzekwowanie tych praw oraz przeprowadzenie środków do zwalczania fałszerstwa i piractwa,
 • doradztwo co do obowiązku zachowania przepisów dotyczących ochrony danych, na przykład odnośnie zdobywania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych.
DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top