Cywilne prawo budowlane

Naszymi projektami umów, które są wynikiem długoletniego doświadczenia zawodowego i które opierają się na trafnych prognozach przebiegu realizacji projektu budowlanego, pomagamy naszym klientom stworzyć podstawę dla jego pomyślnego przeprowadzenia. Przy tym zwracamy nie tylko uwagę na to, by doprowadzić typowo w trakcie przeprowadzenia prac powstające sytuacje i problemy do rozwiązań regulacyjnych, lecz bierzemy też pod uwagę  w sposób bardzo daleko idący różne specyficzne uwarunkowania danego projektu. W trakcie przygotowywania umów - uwzględniając aktualne orzecznictwo - przykładamy szczególną uwagę do tego, by proponowane przez nas regulacje były niepodważalne. Przygotowujemy między innymi umowy wykonawstwa generalnego i umowy z podwykonawcami i wspieramy naszych klientów doradzo w trakcie negocjacji i zawierania tych umów.

Kompleksowość projektów budowlanych, działalność wielu podmiotów uczestniczących w projekcie, a także przeprowadzenie lub kontynuacja prac nad planami architektonicznymi oraz inżynieryjnymi podczas wykonywania prac budowlanych prowadzą często do tego, że realizacja projektu przebiega odmiennie, niż to na początku zostało założone. Zwłaszcza wtedy jest szczególnie ważne, szybko i celnie zareagować na rozwój sytuacji. Pomagamy naszym klientom znaleźć prawnie pewne rozwiązania, przegotowujemy analizę i projekt decyzji i wspieramy ich w podejmowaniu odpowiednich i wskazanych kroków. Analiza prawna skutków wykonania prac dodatkowych lub częściowej zmiany projektu i na jej podstawie przygotowanie podjęcia wskazanej decyzji, doradztwo w związku ze zmianami w terminowym przebiegu prac i sytuacjami wpływającymi na zakłócenia procesu produkcyjnego, porady prawne co do należnego sposobu wykonania prac i należnej jakości oraz związanej z tym odpowiedzialności za wady wykonanych prac, a także wskazówki co do odpowiedniego obchodzenia się z zabezpieczeniami np. gwarancjami i poręczeniami należy do standardowego repertuaru naszych usług doradczo-prawnych. Jeżeli okaże się to konieczne, wspieramy naszych klientów przy dochodzeniu i egzekwowaniu praw i roszczeń związanych z odpowiedzialnością za wadliwe wykonanie prac budowlanych oraz innych roszczeń odszkodowawczych lub też przy odpieraniu takich też roszczeń.

DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top