Prywatne prawo budowlane i architektury

Prywatne prawo budowlane i architektury

Doradzamy zarówno inwestorom, jak i firmom budowlanym przy organizacji, planowaniu, wykonaniu i finansowaniu projektów budowlanych.

Doradztwo w zakresie prawa budowlanego obejmuje wszystkie etapy powstawania i realizacji budowli i dotyczy wszystkich konstelacji prawno-budowlanych. Prowadzimy projekty budowlane przygotowując potrzebne umowy, służymy odpowiedziami i rozwiązaniami na powstające w trakcie budowy zagadnienia i reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach z partnerami umownymi i urzędami. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w opiece prawnej przy realizacji dużych projektów budowlanych, posiadamy bogate umiejętności we współpracy interdyscyplinarnej i wiedzę w zagadnieniach technicznych i ekonomicznych.

Poza procesowa opieka prawna jest skierowana na wczesne dostrzeganie potencjału konfliktowego i przygotowaniu efektywnych strategi unikania lub polubownego rozwiązywania problemów powstających w trakcie realizacji projektu budowlanego. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej okaże się do nieuniknięcia, można polegać na naszym wieloletnim i bogatym doświadczeniu w prowadzeniu sporów sądowych. Procesy budowlane prowadzimy z dużym zaangażowaniem, profesjonalnie i efektywnie.

 


 

Cywilne prawo budowlane

Naszymi projektami umów, które są wynikiem długoletniego doświadczenia zawodowego i które opierają się na trafnych prognozach przebiegu realizacji projektu budowlanego, pomagamy naszym klientom stworzyć podstawę dla jego pomyślnego przeprowadzenia. Przy tym zwracamy nie tylko uwagę na to, by doprowadzić typowo w trakcie przeprowadzenia prac powstające sytuacje i problemy do rozwiązań regulacyjnych, lecz bierzemy też pod uwagę  w sposób bardzo daleko idący różne specyficzne uwarunkowania danego projektu. W trakcie przygotowywania umów - uwzględniając aktualne orzecznictwo - przykładamy szczególną uwagę do tego, by proponowane przez nas regulacje były niepodważalne. Przygotowujemy między innymi umowy wykonawstwa generalnego i umowy z podwykonawcami i wspieramy naszych klientów doradzo w trakcie negocjacji i zawierania tych umów.

dalej >>>

Kompleksowość projektów budowlanych, działalność wielu podmiotów uczestniczących w projekcie, a także przeprowadzenie lub kontynuacja prac nad planami architektonicznymi oraz inżynieryjnymi podczas wykonywania prac budowlanych prowadzą często do tego, że realizacja projektu przebiega odmiennie, niż to na początku zostało założone. Zwłaszcza wtedy jest szczególnie ważne, szybko i celnie zareagować na rozwój sytuacji. Pomagamy naszym klientom znaleźć prawnie pewne rozwiązania, przegotowujemy analizę i projekt decyzji i wspieramy ich w podejmowaniu odpowiednich i wskazanych kroków. Analiza prawna skutków wykonania prac dodatkowych lub częściowej zmiany projektu i na jej podstawie przygotowanie podjęcia wskazanej decyzji, doradztwo w związku ze zmianami w terminowym przebiegu prac i sytuacjami wpływającymi na zakłócenia procesu produkcyjnego, porady prawne co do należnego sposobu wykonania prac i należnej jakości oraz związanej z tym odpowiedzialności za wady wykonanych prac, a także wskazówki co do odpowiedniego obchodzenia się z zabezpieczeniami np. gwarancjami i poręczeniami należy do standardowego repertuaru naszych usług doradczo-prawnych. Jeżeli okaże się to konieczne, wspieramy naszych klientów przy dochodzeniu i egzekwowaniu praw i roszczeń związanych z odpowiedzialnością za wadliwe wykonanie prac budowlanych oraz innych roszczeń odszkodowawczych lub też przy odpieraniu takich też roszczeń.

 


 

Prawo architektury i prawo inżynieryjne

W dziedzinie prawa architektury i prawa inżynieryjnego reprezentujemy i doradzamy biurom architektonicznym i inżynieryjnym, a także ich zleceniodawcom. Naszych klientów wspieramy sporządzając umowy i negocjując je. Reprezentujemy naszych klientów między innymi w sprawach związanych z zapłatą honorarium i w sprawach dotyczących odpowiedzialności architektów za należyte wykonanie umowy.

 

 


 

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

Także właściwa treść umowy o zarządzanie projektem inwestycyjnym, np. odnośnie prawidłowego ukształtowania jako umowa o dzieło lub jako umowa o świadczenie usług, należnego zakresu zadań, przejrzystej i prawnie poprawnej regulacji honorarium, etc. powinna być dobrze „zorganizowana“.   Do tego przyczyniamy się na rzecz naszych klientów, do których należą biura zarządzające jak i ich zleceniodawcy. Poza tym doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich przy dochodzeniu lub też obronie przed roszczeniami o zapłatę honorarium zarządzającego oraz roszczeniami inwestora wynikającymi z odpowiedzialności zarządzającego za należyte wykonanie umowy.

 


 

Publiczne prawo budowlane

Doradzamy i reprezentujemy właścicieli, inwestorów i biura projektowe w zakresie publicznego prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. W ramach transakcji i projektów inwestycyjnych sprawdzamy publiczno-prawny status nieruchomości i wspieramy naszych klientów w ramach potrzeb w postępowaniu administracyjnym o uzyskaniu pozwoleń, np. pozwoleń na budowę. Analizujemy udzielone pozwolenia i sprawdzamy zakres ochrony praw nabytych. Poza tym doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich przy zawieraniu umów sąsiedzkich i umów publiczno-prawnych, szczególnie umów urbanistycznych.

DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top