Notary Services

Notariusz

Notariusz jako organ wymiaru sprawiedliwości ma pozycję niezależną od innych jednostek państwowych i od klienta. Występując w tym charakterze udziela on stronom porad w sposób wyczerpujący i neutralny. Jednym z obowiązków notariusza jest czuwanie nad zachowaniem równowagi między regulacjami zawartymi w umowach sporządzanych w formie aktów notarialnych. Poza tym, notariusz sprawuje pieczę nad płatnościami i zapewnia dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych i innych rejestrów.

Forma aktu notarialnego jest przewidziana ustawowo odnośnie wszelkich oświadczeń i umów prawnych, które mają daleko idące skutki osobiste i ekonomicznie dla obu stron (np. zawarcie umowy kupna nieruchomości lub też założenie spółki kapitałowej). Niezachowanie wymogów formalnych prowadzi do unieważnienia czynności prawnej.

Usługi notarialne obejmują także notarialne poświadczenia podpisów i odpisów, a także sporządzanie aktów notarialnych odnośnie tzw. „czynności realnych”, np. zgromadzeń wspólników spółek, a także wystawianie potwierdzeń notarialnych dotyczących zapisów administarcyjnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu aktów notarialnych dotyczących umów kupna i sprzedaży nieruchomości, prawa handlowego i spółek handlowych oraz innych czynności prawno-notarialnych. Chętnie służymy Państwu radą i pomocą we wszystkich dziedzinach, które wymgają zaangażowania notariusza.

 

Oferujemy Państwu następujące usługi notarialne:  

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie poświadczeń notarialnych
 • sporządzanie oświadczeń złożonych pod przysięgą
 • udzielanie zaświadczeń o treści wpisów do rejestru handlowego
 • rozdział majątku wspólnoty spadkowej

 

Z dziedziny prawa nieruchomości

 • umowy kupna nieruchomości, lokalów mieszkaniowych, nabycia dziedzicznego prawa zabudowy,
 • umowy deweloperskie dotyczące budowy nowych obiektów,
 • ustanawianie lub wykreślanie obciążeń hipotecznych, długów gruntowych lub służebności wszelkiego rodzaju (np. służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania)
 • wnioski o ogłoszenie publiczne wezwania do zgłoszenia się właścicieli w wypadku zaginięcia listu długu gruntowego
 • darowizny
 • podział nieruchomości na własność lokalu mieszkaniowego
 • ustanowienie dziedzicznego prawa zabudowy
 • pełnomocnictwa do czynności prawnych związanych z nabyciem i sprzedażą

 

Prawo handlowe i prawo spółek

 • zgłaszanie pojedynczych podmiotów gospodarczych i spółek osobowych do rejestru handlowego
 • zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) lub spółek akcyjnych (AG)
 • sprzedaż i przeniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • postanowienia zgromadzenia wspólników spółki (GmbH) lub zgromadzenia walnego spółki akcyjnej (AG)
 • podniesienie kapitału zakładowego, fuzji lub przekształcenia spółek według Umwandlungsgesetz (niemiecka ustawa o przekształceniach spółek)
 • likwidacja spółek
 • zgłoszenia do rejestru stowarzyszeń
 • zaświadczenia pełnomocnictwa do czynności prawnych związanych z nabyciem i sprzedażą
DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top